Әлеуметтік жұмыс орнын ұйымдастыру

 

  1. Жұмысберушіәлеуметтікжұмысорындарынқұрады, олардықұрукезіндетұрақтыжұмысорындарынаарналған бос орындарпайдаланылмайдыжәнеоларауыржұмыстарда, зияндыжәне (немесе) қауіптіеңбекжағдайлары бар жұмыстардақұрылмайды.
  2. Әлеуметтікжұмысорындарыжұмыссыздарүшінарнайықұрылады, олардыңарасында:

      1)  балаларауылыныңтәрбиеленушiлерiжәнебалаларүйлерініңтүлектері, жетімбалалар мен ата-анасыныңқамқорлығынсызқалған он алтыжастанжиырмаүшжасқадейiнгiбалаларғаарналғанмектеп-интернаттардың;

      2) зейнеткерлiкжасалдындағы (зейнеткерлiккешығуғаекiжылқалған) адамдар;

      3) мүгедектер;

      4) бас бостандығынанайыруорындарынанбосатылғанжәне (немесе) мәжбүрлепемдеуденөткенадамдар;

      5) пробация қызметініңесебіндетұрғанадамдар;

      6) кәмелеткетолмағанбалалардытәрбиелепотырғанжалғызiлiктi, көпбалалыата-аналар;

      7) жетіжасқадейінгібаланы, мүгедекбаланы, біріншіжәнеекіншітоптағымүгедектердібағып-күтудіжүзегеасыратынадамдар;

      8) оралмандар;

      9) терроризм актісініңнәтижесіндезардапшеккенадамдаржәнеоныңжолынкесугеқатысқанадамдарбасымқұқыққаиеболады;

  1. Халықты жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі жергілікті органның шешімі бойынша:

      1) әлеуметтік жұмыс орындарын ұйымдастыруға сұраныс пен ұсыныс айқындалады;

      2) әлеуметтік жұмыс орнын құруға өтініш берген өңірлердегі ұйымдардың тізбесі, ұйымдастырылатын жұмыс орындарының саны және нақты жұмыс жағдайы, төленетін еңбекақы мөлшері және оларды қаржыландыру көздері бекітіледі.

  1. Жұмыссыздарды әлеуметтік жұмыс орындарына жіберуге олардың келісімімен ғана жол беріледі. Әлеуметтік жұмыс орындарына жіберу кезінде жұмыссыздардың денсаулық жағдайы, жас, кәсіптік және басқа да жеке ерекшеліктері ескеріледі.

     Халықты жұмыспен қамту орталығы мен әлеуметтік жұмыс орындарын құрушы жұмыс беруші, әлеуметтік жұмыс орындарына жіберілетін, жұмыссыздар арасында әлеуметтік келісім-шарт жасалады.
     Әлеуметтік келісім-шарт әлеуметтік жұмыс орындарының құқығы мен екі жақтың міндеттерін, еңбекке ақы төлеу мөлшері мен шартын, қаржыландыру мерзімі мен көздерін ұстауы қажет.     

  1. Жұмыссыздар әлеуметтік жұмыс орындарында өз еріктерімен, дәлелді себепсіз еңбек қызметін тоқтатса, жұмыссыздар ретінде есептен шығарылады және халықты жұмыспен қамту орталығында қайта тіркелу күнінен үш ай мерзім ішінде ғана жұмыспен қамтудың белсенді шараларына қайтадан қатыса алады.
    6. Әлеуметтік жұмыс орындарына жіберілген тұлғаларға Қазақстан Республикасының еңбек заңнамалары қолданылады.